top of page
Search

HR : PDPA - คุณพร้อมหรือยัง

Updated: Nov 17, 2020

PDPA (Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) หรือ PDPA) คือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราไม่ยินยอม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562


ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นครอบคลุม ตั้งแต่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไปจนถึงอีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ อื่นๆ นอกจากนี้ กฎหมายยังคุ้มครองไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม และ ข้อมูลชีวภาพ


ข้อมูลพนักงานนั้นต้องนำมาทำการขอความยินยอม (Consent) ส่วนข้อมูลที่จะเก็บใหม่นั้นต้องมีการวางแผนการทำการขอความยินยอม (Consent) อย่างดี มีการวางแผนการทำ Data Governance อย่างรัดกุม ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ


ระบบ COACH ไม่เก็บข้อมูลที่มีความสำคัญอยู่ใน Cookies และไม่นำข้อมูลที่อยู่บน Cookies ไปใช้ในประโยชน์ใดๆพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
.pdf
Download PDF • 2.47MB

1,134 views0 comments

Comments


bottom of page