top of page
ค้นหา

สิ่งดีๆ จากประกันสังคมในปี 2564



ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน


- ประกาศ 1 มกราคม 2564 ตามมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 ลดเหลือร้อยละ 3 เฉพาะเดือน มกราคม 2564

- ประกาศ 26 มกราคม 2564 ตามมาตรา 33 ลดส่งเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจากร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสะสมสูงสุด 450 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 หรือ ส่งเงินสะสมสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) สำหรับในส่วนของนายจ้าง ยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม) จะทำให้ค่าลดหย่อนประกันสังคมทั้งปี 2564 อยู่ที่ 7,350 บาท


- ประกาศ 1 มกราคม 2564 ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จากเดิมเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 278 บาท เฉพาะเดือน มกราคม 2564

- ประกาศ 26 มกราคม 2564 ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เหลือเดือนละ 38 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

ดู 188 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

コメント


bottom of page