top of page
Search

สิ่งดีๆ จากประกันสังคมในปี 2564ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน


- ประกาศ 1 มกราคม 2564 ตามมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 ลดเหลือร้อยละ 3 เฉพาะเดือน มกราคม 2564 จะทำให้ค่าลดหย่อนประกันสังคมทั้งปี 2564 อยู่ที่ 8,100 บาท

- ประกาศ 26 มกราคม 2564 ตามมาตรา 33 ลดส่งเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจากร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสะสมสูงสุด 450 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 หรือ ส่งเงินสะสมสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) สำหรับในส่วนของนายจ้าง ยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม)


- ประกาศ 1 มกราคม 2564 ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จากเดิมเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 278 บาท เฉพาะเดือน มกราคม 2564

- ประกาศ 26 มกราคม 2564 ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เหลือเดือนละ 38 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

4,078 views0 comments

Comments


bottom of page