top of page
Search

รู้อัตราภาษีส่วนบุคคลที่พนักงานจ่ายทั้งองค์กรมีประโยชน์อย่างไร


หากรู้ว่าพนักงานทั้งองค์กรจ่ายภาษีในอัตราเท่าใดก็ทำให้งาน HR ในการตอบโจทย์การวางแผนสวัสดิการใหม่ๆ ได้ยิ่งดีไปกว่าเดิม เช่นเรารู้ว่ามีพนักงานที่เสียภาษีโดยส่วนใหญ่ในอัตรา 10%-15% จากเงินได้พึงประเมินทั้งปี เราอาจวางแผนเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการเงินของพนักงานในองค์กรของเราได้อีกทางหนึ่ง

605 views0 comments

Comments


bottom of page