top of page
Search

คำนวณค่าปรับประกันสังคมอย่างไรให้ถูกต้อง

Updated: Mar 16หากบริษัทแจ้งพนักงานเข้าประกันสังคมล่าช้า เช่นพนักงานเข้างานในวันที่ 25 มกราคม 2567 บริษัทคำนวณจ่ายเงินเดือนมกราคมไปแล้ว พนักงานคนนี้จะได้รับเงินเดือนค่าจ้างเดือนมกราคม ตกเบิกไปในงวดเงินเดือนกุมภาพันธ์ บริษัททำการแจ้งเข้าประกันสังคมในวันที่ 25 มกราคม 2567 แต่นำส่งเงินสะสมและสมทบของเดือน มกราคม ล่าช้าไปพร้อมรอบเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2567

สูตรคำนวณค่าปรับ ตกเบิกประกันสังคม

= ((เงินสะสม+เงินสมทบ)*2%)/30วัน * จำนวนวันที่ส่งล่าช้า


จำนวนวันที่ส่งล่าช้า = นับจาก วันที่ 16 ของเดือนที่ไม่ได้นำส่ง ถึง วันที่ยื่นนำส่ง (นับจากวันสุดท้ายของการนำส่ง ประกันสังคมกำหนดวันนำส่งสุดท้ายของแต่ละเดือนคือวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)


ตัวอย่างวิธีคำนวณ เดือนมกราคม ได้ค่าจ้างตกเบิก = 5,000 บาท เงินสะสมประกันสังคม 5% = 250บาท เงินสมทบประกันสังคม 250บาท รวมนำส่งประกันสังคม 500 บาท หากยื่นนำส่งประกันสังคมของเดือนมกราคม ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 จะนับวันคิดค่าปรับ จากวันที่ควรนำส่งของงวดมกราคม ต้องจ่ายภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ก็นับจำนวนวันตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ชำระเงินเช่นจะชำระในวันที่ 12 มีนาคม 2567 = 26 วัน ( เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มี 29 วัน) แต่หากชำระเงินในวันที่ 14 มีนาคม 2567 จะมีค่าปรับเพิ่มมาอีก 2 วัน รวม 28 วัน


ดังนั้น = ((250+250)*2%)/30) * 26 วัน = 8.6666 ในการนำส่ง online จะปัดเศษทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 8.67บาท ที่จะตัดบัญชี หากเป็นการยื่นแบบและชำระค่าปรับที่สาขาสำนักงานประกันสังคมให้เตรียมเงินไปที่ 9.00 บาท ประกันสังคมจะทอนหรือไม่ทอนขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สาขา


หากค่าปรับคำนวณออกมาแล้วได้เป็น 23.12266667 จะปัดเศษทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 23.12 บาท ที่จะตัดบัญชี หากเป็นการยื่นแบบและชำระค่าปรับที่สาขาสำนักงานประกันสังคมให้เตรียมเงินไปที่ 24.00 บาท ประกันสังคมจะทอนหรือไม่ทอนขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สาขา

73 views0 comments

Comments


bottom of page